icon--user Savitarna Savitarna

Naudojimo taisyklės

UAB „MOKILIZINGAS“ SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.mokilizingas.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama UAB „Mokilizingas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 124926897, buveinės adresas: Kareivių g. 11B, Vilnius.

1.2. Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

1.4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Paslaugos“ yra suprantama kaip paslaugos, kurios tampa prieinamos Vartotojui užsiregistravus ir prisijungus prie savitarnos sistemos. Savitarnos sistema – tai Bendrovės valdoma sistema, prie kurios prisiregistravęs ir prisijungęs Vartotojas gali pasiimti vartojamąją paskolą, pasirašyti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, peržiūrėti sudarytas lizingo bei paskolos sutartis ir jų mokėjimo grafikus, sumokėti sutarties įmokas bei atlikti kitus veiksmus (toliau – Savitarna).

1.5. Vartotojui ir Bendrovei tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Pasaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

 

2. Vartotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine, Savitarna ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainės dešiniajame kampe, Savitarnos skiltyje, esančią aktyviąją nuorodą „Registracija“, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir prisijungimo slaptažodis bei susipažinus su Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis. Apie sėkmingą registraciją Vartotojas informuojamas trumpuoju tekstiniu pranešimu, siunčiamu Vartotojo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Vartotojas, aktyvuodamas registraciją, patvirtina, kad:

2.1.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2.1.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

2.1.3. pasikeitus Vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Bendrovę, pakeisdamas (papildydamas) savo profilio duomenis Savitarnoje arba kreipęsis į Bendrovę tiesiogiai;

2.1.4. Vartotojas yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

2.1.5. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo ir Privatumo politikoje nustatytais tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros, statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyta Bendrovės Privatumo politikoje.

2.2. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Bendrovė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis visomis ar paskiromis Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.

2.3. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos duomenis (tame tarpe slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.

2.4. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.

2.5. Vartotojas turi teisę išsiregistruoti iš Bendrovės Savitarnos ir kitų jos valdomų duomenų bazių tik įvykdęs visus savo kreditorinius įsipareigojimus Bendrovei ir pateikęs prašymą raštu Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

3. Bendrovės ir Vartotojo teisės bei pareigos

3.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Bendrovės teikiamas

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
tvs_session_id Naudojamas kaip turinio valdymo sistemos sesijos identifikatorius Įeinant į interneto Svetainę Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos Unikalus ID
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti Įeinant į interneto Svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleckick.net Įeinant į interneto Svetainę 1 minutė Sveikas skaičius
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti Įeinant į interneto Svetainę 24 valandos Unikalus ID
Templates:404aboutassociatesbasiccard--animcardcareercontactsdocsfaqhome--4-blockshomeinsuranceleasingloan-typesloanloginpartnerspositionrecommendationregistrationremind